Rješenje o uvjetima građenja

Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o uvjetima građenja

Zahtjev za izdavanje rješenja o uvjetima građenja u pisanom obliku podnosi investitor, uz kojeg prilaže:

  • 3 (tri) primjerka idejnog projekta čija je situacija prikazana na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi
  • * dokaz da investitor ima pravo graditi na zemljištu od kojeg će se formirati građevna čestica, odnosno na postojećoj građevini

 

U sljedećim slučajevima potrebna je dodatna dokumentacija:

  • idejni projekt izrađen prema stranim propisima - pisano izvješće i potvrda o nostrifikaciji idejnog projekta
  • građevina u naselju ili dijelu naselja koje je upisano u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao kulturno-povijesna cjelina, ili je građevina upisana u taj registar kao kulturno dobro - posebne uvjete tijela državne uprave nadležnog za poslove kulturnih dobara