građevinski pojmovi

Geodetski elaborat

Geodetski elaborat izrađuje se za potrebe provedbe promjene položaja, oblika i načina uporabe zgrada i drugih građevina, kao i promjene glede položaja i površina dijelova zgrada i drugih građevina, u katastarskom operatu.