Poštovani posjetitelji,

na ovoj stranici donosimo niz članaka vezanih za legalizaciju. Napominjemo da su ti članci sakupljeni iz raznih medija te su možda međusobno kontradiktorni. Naša je želja pomoći Vam i predstaviti na jednom mjestu sve što smo mi našli vezano uz legalizaciju.

Legalizacija bespravne gradnje

Izdavanje dozvola i rješenja

Prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji od početka 2008. godine, upravna tijela županija i Grada Zagreba, odnosno gradova, obavljaju poslove izdavanja akata za građenje, pa će tako i zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju rješavati ta nadležna tijela. Uz zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju prilaže se:

  • geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama, ovjeren kod nadležnog katastarskog ureda koji je izradio ovlašteni geodet,
  • arhitektonski snimak, u tri primjerka, koji je izradio ovlašteni arhitekt,
  • mišljenje ovlaštenog inženjera građevinarstva da zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnost,
  • uvjerenje policijske uprave, odnosno postaje o mjestu prijavljenog prebivališta za one vlasnike koji će ostvarivati pravo na umanjenje naknade
  • dokaze u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, a to može biti izvod iz zemljišne knjige ili drugi odgovarajući dokaz da ima pravo graditi - sudsko rješenje, ugovor, suglasnost suvlasnika, dokazi o vremenu građenja i slično.