Lokacijska dozvola

Što sadrži lokacijska dozvola?

Lokacijska dozvola sadrži izvod iz dokumenata prostornog uređenje na temelju kojih se izdaje, a ovisno o vrsti zahvata u prostoru lokacijskom dozvolom se određuje:

  • oblik i veličina građevne čestice, odnosno obuhvat zahvata u prostoru,
  • namjena građevine,
  • veličina i površina građevine,
  • smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, odnosno unutar zahvata u prostoru,
  • oblikovanje građevine,
  • uređenje građevne čestice,
  • način i uvjete priključenja čestice, odnosno građevine na javnoprometnu površinu i komunalnu infrastrukturu,
  • način sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš i
  • druge elemente važne za zahvat u prostoru, prema posebnim propisima.