građevinski pojmovi

Zaštićeno obalno područje mora

Zaštićeno obalno područje mora (ZOP) je područje koje obuhvaća sve otoke, pojas kopna u širini od 100 m od obalne crte i pojas mora u širini od 300m od obalne crte i ucrtava se na Hrvatskoj osnovnoj karti. Sva zemljišta locirana na otoku, na morskoj obali ili udaljena od obale 200, 300 ili 700 metara (manje od 1000m) /bolje: ili udaljena od obale manje od 1000m nalaze se unutar zaštićenog obalnog područja. Zakon za to područje propisuje posebne uvjete građenja.