Upis u katastar i zemljišne knjige

Što sadrži geodetska situacija?

Geodetska situacija sadrži položajni i visinski prikaz detalja. Visinski prikaz detalja prikazuje se slojnicama i točkama sa pridruženom visinom.