Rješenje o uvjetima građenja

Kada se građevna čestica smatra uređenom?

Građevna čestica je uređena ako ima:

  • pristup s prometne površine
  • riješenu odvodnju otpadnih voda
  • predviđen propisan broj parkirališnih mjesta